Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ:

Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení Vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Provozovatel:viz. KONTAKT

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


V souladu se zákonem 367/2000Sb má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů.
Tato možnost neslouží k vyzkoušení zboží a proto je nutné zboží vrátit nepoužité, v některých případech i nerozbalené.
Postup při uplatnění nároku na vrácení zboží do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

Zboží pečlivě zabalte a jako běžnou zásilku zašlete na adresu naší firmy. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude přijata! Doporučujeme zboží pojistit úměrně ceně zboží. Ke zboží přiložte pořizovací doklad, průvodní dopis s informací, že se jedná o vrácení zboží do 14-ti dnů a nezapomeňte připsat i číslo vašeho účtu. Po doručení zásilky bude do 5-ti dnů provedeno schválení nároku na vrácení zboží  ( vrácení peněz za zboží po odstoupení  od smlouvy, vracení se nevztahuje na náklady spojené se zasláním - doručením zboží ) a o jeho výsledku budete telefonicky, nebo emailem informováni.

Nárok na vrácení zboží zaniká:
* Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
* Není-li zboží v originálním obalu.
* Není-li zboží kompletní
* Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání ( bude-li po obdržení vráceného  zboží, že  bylo opotřebeno víc, než je "míra nutná k seznámení s funkčností a vlastnostmi věci", bude za takové snížení hodnoty zboží odpovídat spotřebitel).

Vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 363/2013Sb.  (více zde  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-363). Toto nařízení nabylo účinnost dnem 1.1.2014.


3) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze bezplatně stornovat do 2 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží ještě nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, apod. Vhledem k tomu, že zboží převážně odesíláme obratem následující den po objednávce a objednávky do 11:00 hod. ještě týž den je nutné s těmito podmínkami souhlasit.

4) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z E-shopu  po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, apod.

Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti  www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

5) ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruční a reklamační podmínky jsou dány ust. §13 zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí ( §2168 NOZ). Při koupi již použitého spotřebního zboží je možné uplatnit právo z vady , která se u zboží vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí ( polovina zákonné doby - §2168 NOZ). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny - InFoC Brno, spol. s r.o. , 9 května 480 664 61 RAJHRAD, IČ60751100.. Email provozovny (eshopu)  " infocbrno@centrum.cz" , zodpovědná osoba  Milan LISA, tel.: +420 602547579. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, záruční doba běží od doručení věci do místa určení.

6) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží  nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí:

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.  V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

7) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujících.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.